Over Ons

1. Inleiding

Het project Kabokkio is ontstaan vanuit  de Katholieke scholen die behoren tot de vzw KABOST (Katholiek Basisonderwijs Sint-Truiden).  Hieronder volgen de gegevens van deze scholen.

Centrumscholen

Basisschool Heilig Hart – Sint-Trudo
Stenaertberg 2
3800 Sint-Truiden

Directeur Martine Maertens

011/ 68 29 41


Basisschool Sint-Rita
Gazometerstraat 5
3800 Sint-Truiden

Directeur Luc Kempeneers

011/ 68 93 71


Basisschool Klim-Op
Gootstraat 12
3800 Sint-Truiden

Directeur Philip Marguillier

011/ 68 94 15


Randscholen

Basisschool ’t Zonnetje Melveren
Schoolstraat 8
3800 Sint-Truiden

Directeur Nathalie Nijs

011/ 68 33 80


Basisschool ’t Vlindertje Velm
Halingenstraat 49
3806 Velm

Directeur Hilde Van den Boer

011/68 07 09


Basisschool De Boomhut Brustem / Aalst
Kapelhof 8
3800 Sint-Truiden

Directeur Petra Tits

011/ 68 39 50


Buitengewoon Onderwijs

Sint-Jan Berchmansschool
Schepen Dejonghstraat 55
3800 Sint-Truiden

Directeur Bart Porreye

011/68 74 40


2. Het pedagogisch beleid

 • enerzijds de voor- en naschoolse opvang op een kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde manier vorm te geven
 • anderzijds ons te richten tot het creëren van een educatief aanbod na school
 • tot slot het aanbieden van vakantiebreaks voor de leerlingen van onze scholen. 

Enkel kinderen die ingeschreven zijn in het Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden die behoren tot één van de scholen van vzw KABOST, kunnen gebruik maken van dit aanbod.

In het beleidsplan plaatsen wij een aantal kwaliteitscriteria hoog in het vaandel, met name flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, bewegingsvrijheid, zelfstandigheid, ontwikkelen van zelfzekerheid, veiligheid en creëren van geborgenheid.
Net zoals ons onderwijskundig aanbod zal ook Kabokkio openstaan voor ‘kinderen met een specifieke zorgbehoefte’.  We doen dit in zoverre de grenzen van de groep en het pedagogische klimaat het toelaten.  

Wij streven continu naar het optimaliseren van Kabokkio in onze scholen. Door de nauwe samenwerking binnen onze VZW  is er een permanente doorstroming van ervaringen, informatie en probleemoplossingen. We laten ons tevens steunen door externe diensten en organisaties om doelgericht bijscholing te volgen en te geven.

Verder steunen wij op onderstaande pijlers:

 • Van oorsprong vertrekt het project KABOKKIO uit de Katholieke scholen, wij willen dit karakter bewaren.
 • Wij bieden kwaliteitsonderwijs aan en wij trachten dit ook te vertalen in onze opvang. Dat verdient je (het) kind!
 • Wij werken niet alleen in onze scholen aan een stimulerend opvoedingsklimaat, maar ook in onze opvang, waar zowel de begeleiders als de leerlingen worden uitgedaagd.
 • Ieder kind is uniek en verdient brede zorg.
 • Samen vormen wij meer dan een onderwijsinstelling en motiveren wij in een positief klimaat de ontwikkeling van uw kind.

3. Het organiserend bestuur VZW Kabost

De Maatschappelijke Zetel van vzw KABOST is gelegen in de Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden. Kabokkio is een project dat haar draagvlak krijgt vanuit vzw KABOST.

Bestuursleden project Kabokkio

Vanroye FlorVanroye.Flor@telenet.be
Hombroux Annann.hombroux@hotmail.com
Stivigny ChristianChristian.Stivigny@boerenbond.be
Poukens Filippoukens.filip@telenet.be
Zimmermann Marijkemarijke.zimmermann@zimmermann-law.be
Marguillier Philipdirectie@basisschoolklimop.be
Kempeneers Lucdirectie@sint-ritaschool.be 

Projectcoördinator Kabokkio

Greta Leunen0496797751
Mail:info@kabokkio.be

4.  Geldelijke bepaling i.v.m. verzekering

VZW Kabost beschikt over een verzekering (IC verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel) met betrekking tot de gebouwen, de burgerlijke aansprakelijkheid voor personeel en kinderen alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor kinderen die behoren tot de vzw KABOST. Er is een mogelijkheid tot inzage van de polis op de maatschappelijke zetel na aanvraag via mail bij Christiaan Nickmans (christiaan.nickmans@telenet.be) of bij de projectcoördinator Greta Leunen (info@kabokkio.be).
Aangiften van schadegevallen of ongevallen gebeuren via de coördinator en/of via de plaatselijke school binnen een periode van 24 uur na het gebeuren.


5. Klachten

In ons concept vinden we een open dialoog zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de begeleiders of met de projectcoördinator. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

Indien u een klacht heeft, kan u deze als volgt uiten:

 • Via een persoonlijk gesprek met de begeleidster(s) van de groep waar uw kind in verblijft.
 • Via een persoonlijk gesprek met de projectcoördinator van Kabokkio.
 • Via een persoonlijk gesprek met de directeur van uw school.
 • Via een persoonlijk gesprek met de voorzitter van vzw KABOST.
 • Indien u dat wenst kan u de klacht ook schriftelijk uiten, eventueel via een aangetekend schrijven aan:
  • de projectcoördinator, Greta Leunen, Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden
  • de voorzitter van KABOST, Emile Schoofs, Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden
  • de voorzitter van KABOKKIO, Ann Hombroux, Plankstraat 16, 3800 Sint-Truiden

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑